New Works Exhibition, 2013

ekta_paris_le_mur_2015_wall

Tvrbo, 2015

ekta_ollio_gothia_towers_painting_2013_

Ekta & Ollio, 2013

Strange cities, 2015

ekta_daniel_götesson_collage_vinyl_amsterdam_2015

50X70 Exhibition, 2015

Mo Kolours, 2013